Povinnost kategorizace práce zaměstnavatelem | Renturi.cz

Povinnost kategorizace práce zaměstnavatelem

V rámci ochrany zdraví při práci je platná legislativa, která se týká i hygienických limitů pro fyzickou zátěž (včetně lokální svalové zátěže) a pracovní polohy. Proto je vhodné si tuto problematiku blíže definovat a přiblížit i úskalí, která hrozí při jejím nedodržení.

Povinnost kategorizace práce zaměstnavatelem

Konkrétní dokumenty, kterými je potřeba se v pozici zaměstnavatele řídit, je nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci) a vyhláška č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky pro kategorizaci prací a udává limitní hodnoty ukazatelů biologických testů.

 

Samotná kategorizace prací je důležitou povinností zaměstnavatelů. Dozorující orgány BOZP a ochrany veřejného zdraví díky ní zjišťují, jak rizikové je dané pracoviště, a také na které konkrétní zaměstnance se mohou vztahovat speciální pravidla BOZP. Pokud nejsou plněny povinnosti týkající se kategorizace prací, pak může být lokálním inspektorátem nebo krajskou hygienickou stanicí udělena pokuta zaměstnavateli na úseku BOZP, až do výše 2 000 000 Kč.

 

Pracovní činnosti se dělí do čtyř kategorií:
1.      Kategorie – není zde pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví.
2.      Kategorie – nepříznivý vliv na zdraví lze očekávat jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, hygienické limity nejsou překračovány.
3.      Kategorie – práce, při kterých jsou překračovány hygienické limity, případně práce, které naplňují další kritéria pro zařazení do této kategorie. Je zde nutné používat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření. Často dochází k výskytu nemoci z povolání.
4.      Kategorie – práce s vysokým rizikem ohrožení zdraví, které není možné vyloučit ani s používáním ochranných prostředků.

 

Zařazení do konkrétní kategorie však nelze určit na základě subjektivního pocitu. Pro správné určení kategorie je nutné se obrátit na odbornou autorizovanou laboratoř, která provede potřebná měření a vyhodnotí aktuální stav. 

Právě tyto autorizované služby Vám nabízí Laboratoř Renturi, na kterou se můžete obrátit s požadavkem na měření celkové fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, pracovních poloh nebo například ohledně ergonomického poradenství.

 

Bližší informace ke službám laboratoře fyziologie práce můžete získat také zde:
Telefon: +420 739 549 684
E-mail: laborator@renturi.cz